Projekční činnost - kompletní zpracování projektové dokumentace pro založení nových výsadeb
- zpracování návrhu obnovy či úpravy již dlouhodobě založených výsadeb
- odborná pomoc při zpracování projektů pro získání financí z dotačních titulů
- poradenská činnost

Před každým založením nové výsadby, či před rekonstrukcí stávající zeleně je velmi důležité naplánování všech prací. A proto je nutné vypracovat kvalitní projekt pro následnou realizaci. Projekt udává finální podobu celé výsadby. Nevhodně zpracovaný návrh může vést k výslednému nezdaru sadovnických prací. Každý projekt se musí tvořit individuálně a jeho zpracování ovlivňuje mnoho faktorů. Při jeho tvorbě se zohledňují podmínky konkrétního stanoviště, na nichž převážně záleží výběr rostlin. Dalšími kritérii jsou požadavky a finanční prostředky investora. Finální verze návrhu vzniká postupně po mnoha konzultacích investora a projektanta. Výsledek je určitým kompromisem mezi požadavky investora a záměrem a zkušenostmi projektanta.

Výsadba zeleně - zakládání nových sadovnických úprav
- terénní úpravy
- výsadba stromů, keřů, trvalek, květinových záhonů
- mulčování výsadeb drcenou kůrou
- zakládání trávníků výsevem či pokládkou travního koberce
- výsadba mobilní zeleně
- tvorba vodních prvků (jezírka, potoky)

Vlastní výsadba zahrnuje mnoho druhů prací, které obnáší realizace sadovnické kompozice. Práce začínají hrubými terénními úpravami, modelací terénu a stavbou architektonických prvků v sadovnické kompozici. Dále se pokračuje vlastní výsadbou dřevin, trvalek, květinových záhonů, mulčováním, založením trávníku až po dokončovací úpravy. Při výsadbě rostlin je nutné pečlivě dodržovat všechny podmínky pro další kvalitní rozvoj a růst zeleně. Kvalitně založená sadovnická kompozice usnadňuje její následnou péči.

Péče o zeleň - kompletní péče o veřejnou zeleň či soukromé zahrady
- řez stromů, keřů, řez ovocných stromů
- stříhání živých plotů
- péče o květinové záhony, mobilní zeleň
- pravidelné sečení pěstovaných trávníků
- další péče o trávníky (vertikutace – prořezávání trávníku, hnojení, chemická likvidace dvouděložných plevelů)
- kosení přerostlých travnatých ploch
- kultivace dlouhodobě zanedbaných sadovnických úprav
- likvidace biologického odpadu


Každá nově založená sadovnická kompozice přibývá na kráse se svým věkem. Avšak k jejímu kvalitnímu rozvoji a růstu všech rostlin je nutná dostatečná a pravidelná péče. Jak je již zmíněno, péče o zeleň je nutná hned po jejím založení a přispívá ke zkvalitnění sadovnické kompozice. Avšak i ze zanedbané a neobyvatelné plochy zeleně lze odborným zásahem udělat opět kulturní místo vhodné pro relaxaci.

Arboristika - ošetřování vzrostlých stromů speciální stromolezeckou technikou
- zajištění provozní bezpečnosti stromů instalací bezpečnostních vazeb v kombinaci s vhodným řezem
- speciální péče o staré a památné stromy
- výchovný řez mladých stromů
- rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách
- likvidace dřevní hmoty štěpkováním, frézování pařezů
- posuzování provozní bezpečnosti a zdravotního stavu stromů, návrh vhodného ošetření
- inventarizace stromů


Arboristika je poměrně mladým oborem, který u nás postupně nabývá na významu. Její název pochází z latinského slova arbor – strom. Arboristika tedy znamená péče o stromy a to od jejich výsadby až po jejich pokácení. Tato činnost zahrnuje ošetření mladých stromů již při výsadbě, též vlastní výsadbu, dále pak výchovné řezy mladých stromů, ošetření vzrostlých stromů a konečné pokácení. Ošetření vzrostlých stromů se provádí speciální stromolezeckou technikou která byla vyvinuta pro tento obor. Tato pracovní technika obnáší určitá rizika pro práci ve výškách, a proto ji smí provádět pouze speciálně proškolení pracovníci. Při ošetřování stromů se provádí určité typy řezů.

Stromy se řežou především pro potřebu člověka a pro ochranu jeho zdraví a majetku, avšak v určitých případech lze vhodným ošetřením stromu prodloužit jeho život.

Výsadbový řez Řez prováděný již při výsadbě stromu. Důležitý je především pro vyrovnání objemu koruny a kořenového systému, jehož část je odebrána při dobývání ze školek. Dalším významem je zapěstování kvalitní koruny stromu.

Výchovný řez Výchovnému řezu by se měla věnovat obzvláště velká pozornost. Ten však bývá často opomíjen a to má za následek řešení následných problémů se vzrostlými stromy, do kterých je poté třeba investovat větší prostředky, než kdyby byly v mládí vhodně ošetřeny. Příkladem jsou instalace bezpečnostních vazeb u mnohokmenných stromů. Toto je popsáno níže v části bezpečnostní vázání korun. Samotný výchovný řez by měl být prováděn v pravidelných intervalech dle potřeby. Jeho cílem je zapěstovat mladý strom s jedním průběžným kmenem a pravidelnou korunou.

Bezpečnostní řez Tento typ řezu je nejjednodušším typem ošetření vzrostlých stromů. Jedná se především o výřez suchých větví, výřez větví prasklých, nalomených či jinak poškozených. Cílem tohoto řezu je dosažení provozní bezpečnosti stromu.

Zdravotní řez Zdravotní řez je nejčastějším typem ošetření stromů. Jedná se vlastně o důkladnější bezpečnostní řez. Odstraňují se větve suché, nalomené, prasklé či jinak poškozené. Dále pak větve napadené houbovou infekcí či jinou chorobou, křížící se nebo nevhodně vrůstající do koruny. Podle uvážení se také mohou redukovat velmi přetížené větve. Při ošetření se dbá na to, aby nebyl poškozen vzhled stromu.

Redukční řez Redukční řez je specifickým druhem ošetření, který již může pozměnit původní vzhled stromu, proto je třeba jeho provedení pečlivě zvážit,zda je nutné, aby nedošlo k nenávratnému poškození stromu. Toto ošetření se provádí na stromech kde je třeba se vyvarovat možnému statickému selhání například mnohokmenného stromu. Tento řez se většinou provádí v kombinaci s instalací bezpečnostních vazeb. Redukce se může provádět buď pouze na některých přetížených větvích nebo v celé koruně. V celé koruně pak můžeme provést obvodovou redukci, která celkově zmenšuje velikost stromu nebo redukci uvnitř koruny, která celkově zmenšuje hmotu stromu, avšak při zachování jeho původní velikosti.

Sesazovací řez Sesazovací řez je zásah, který se provádí jen v krajních a nevyhnutelně nutných případech. Toto ošetření má za následek silné narušení původního vzhledu stromu. Jeho použití připadá v úvahu pouze v případech jako je statické selhání stromu. To může být například vylomení jedné části mnohokmenného stromu nebo přítomnost velké dutiny či jiného závažného problému. Při realizaci tohoto řezu se počítá s následným pravidelným ošetřováním nebo se provádí pouze jako dočasné opatření před konečným odstraněním stromu. Pro toto ošetření jsou vhodné stromy s dobrou kmenovou výmladností jako je například topol(Populus) či vrba(Salix).

Bezpečnostní vázání korun Na mnohokmenné stromy, kde by mohlo dojít k selhání, například tlakového větvení se instalují bezpečnostní vazby. Rozlišujeme dva základní typy vazeb. Nejčastěji používaným jsou vazby dynamické, což jsou speciální polypropylenová lana. Ty se instalují jako preventivní opatření a díky své průtažnosti umožňují stromu jeho další přirozený vývoj. Tento typ vazby je pro strom zcela nedestruktivní. Naše firma používá systém COBRA speciálně vyvinutý pro vázání stromů. Druhým typem jsou vazby statické. Jejich instalací již řešíme vzniklý problém, jako může být praskající tlakové větvení. Tyto vazby se dělají například ocelovými lany nebo jako vazby vrtané. Jejich instalaci a typ je nutné pečlivě zvážit a promyslet. Vazby statické jsou pro strom více či méně destruktivní a podle typu primárně či sekundárně.

Speciální péče o památné nebo velmi staré stromy Naše firma se specializuje na ošetření památných a velmi starých stromů. K těmto stromům je třeba přistupovat jako k velmi hodnotným prvkům naší přírody a jako k pamětníkům starých věků. Tyto stromy je třeba chránit a věnovat jim speciální péči která i může prodloužit jejich život. K těmto stromům se musí přistupovat velice individuálně a jejich ošetření pečlivě zvážit a promyslet. Při ošetření těchto veteránů se používá například metoda přírodě blízká, která vnímá strom jako přirozený biotop, který poskytuje útočiště mnoha dalším živočichům. Používá se zde takzvaný korunkový řez, který podporuje rozvoj právě zmíněného biotopu.

Rizikové kácení Provádíme kácení stromů na místech kde je běžné kácení nemožné, to znamená stromy v blízkosti budov, elektrického vedení či jiných překážek. Stromy se kácí postupným odřezáváním jednotlivých částí od vrchu. Na místech kde není možné tyto části nechat volně spadnout se používá technika spouštění po laně. V určitých případech se používá vysokozdvižná plošina či jeřáb pro bezpečné odstranění stromu. Provádíme také klasické kácení ze země. Součástí kácení je likvidace větví štěpkováním, odvoz dřevní hmoty a frézování pařezů. Naše firma také poskytuje havarijní službu pro likvidaci spadlých, rozlomených či vyvrácených stromů. V tomto případě jsme neustále k dispozici pro pomoc při kalamitním stavu.

Drobné stavební prvky v zahradě Do sadovnických úprav patří i drobné stavební prvky. Naše firma je schopna zajistit tvorbu prvků jako jsou především:
- zpevněné plochy a cesty
- kamenné okrasné či opěrné zídky
- skalky
- dekorativní kameny
- zahradní pergoly, altány
- herní prvky